Irisbus C956 Karosa Axer

N° SERVIZIO: 5530 – 5552